Sidor

måndag 12 december 2011

Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, leder till utanförskap

En hjälpande hand för att förebygga läs- och skrivsvårigheter är att genomföra en tidig bedömning av området känsel!
Forskarna vet inte varför läs- och skrivsvårigheter ökar - man tangerar inte ens kosten!

På forskning.se[1], en sida som Dyslexiförbundet FMLS[2] hänvisar till, går att läsa att de svenska forskarna säger att de ”… är långt ifrån överens om hur man ska förklara dyslexi. Vissa anser att det är ett språkbiologiskt funktionshinder, andra menar att det snarare är en egenskap, ungefär som att vissa personer föds med dåligt bollsinne. Orsakerna är inte heller helt klarlagda, men i stort sett har man idag enats kring en fonologisk förklaringsmodell. Den handlar om hur hjärnan uppfattar och behandlar språket.  
Man räknar idag med att cirka fem procent av Sveriges befolkning lider av dyslexi. Några av de första tecknen på dyslexi är svårigheter att känna igen ord utan onormal betänketid, brist på flyt i läsningen, förväxling av snarlika ord (som "dela" och "leda") samt överhoppade rader eller återgång till samma rad som den nyss lästa.
Man kan delat upp den dyslektiska problematiken i tre grupper:
·                            bristande fonologisk medvetenhet (svårt att skilja mellan ljud, uppfatta rim med mera)
·                            bristande fonologiskt arbetsminne (minns inte det man nyss har läst)
·                            bristande fonologisk ordmobilisering (tar lång tid att hitta ett ord i sitt ordförråd)”

Forskarna tangerar inte området känsel och dess betydelse automatisering av rörelsen
- automatiseringen är beroende av förmåga att kunna känna in, få ett motoriskt minne
- förmåga att känna in är beroende av balans mellan signalsubstanser
- blansen är beroende av vad vi äter och aktivitet
- felaktig kost och inaktivitet tenderar utveckla nedsatt läs- och skrivförmåga

Forskarna tycks ha enats kring den fonologiska förklaringsmodellen samtidigt som man även, på vissa ställen, nämner att syn och hörsel spelar roll men inte ett ord om att området känsel kan spela roll i sammanhanget! Både bollsinne och förmåga att läsa och skriva är avhängigt av hur området känsel fungerar - det går att lära sig läsa utan både syn (skriva/läsa genom ljudstöd och genom punktskrift) och hörsel (teckenspråk, bildspråk etc.) men utan känsel kan du varken forma bokstaven eller forma ljudet eller forma tecknet för ljudet!

Man skriver vidare, på samma sida att ”Det har också visat sig att fler pojkar än flickor drabbas av dyslexi. Forskarna söker förklaringen till detta, och tendenser pekar på att hormonet testosteron kan ha betydelse i sammanhanget
Särskilt hos redan utsatta individer är läs- och skrivsvårigheter utbredda. Forskning bland ungdomar på särskilda ungdomshem visar att drygt hälften har sådana problem. Dock är det ett fåtal som lider av ren dyslexi. Många har läs- och skrivsvårigheter som konsekvens av svåra hemförhållanden, skolk och liknande.
Interventionsstudier pågår där man vill se vilka effekter det får att stötta ungdomar med  läs- och skrivsvårigheter. Kompensatoriska hjälpmedel som talsyntes, talande tangentbord, rättstavningsprogram, översättningspennor och mindmapping(tankekartor) är några av de hjälpmedel som används både i forskningssyfte och i praktiken.
En lästräning som visat sig vara gynnsam består i att öva upp sitt lyssnande.”

Betydelsen av kompensation för det dolda funktionshindret har de nu äntligen förstått
Gud ske lov och pris och ära så har de äntligen enats om att kompensatoriska hjälpmedel är bra när man har en nedsatt förmåga känna in och automatisera läs- och skrivrörelsen - det skall vara lika självklart som att ha en nedsatt förmåga att se och få använda individuellt anpassade glasögon eller som att ha en nedsatt förmåga att höra och få använda individuellt anpassad hörapparat!

De börjar så förstå signalsubstanser, hormoners, betydelse för förmåga automatisera rörelsen
Man är ju inne på att signalsubstanserna, här hormonet testosteron, är av betydelse för utveckling av förmågan att kunna läsa och skriva – och man nämner även att själva förmågan att lyssna in är av stor betydelse.

Svåra hemförhållanden och skolk antyds vara orsak till läs- och skrivsvårigheter
Dock menar man att en del har läs- och skrivsvårigheter som en konsekvens av svåra hemförhållanden, skolk och liknande – således drar man inte någon slutsats av att skolk i sig kan bero på att man känner av att man inte duger och kan som de andra i klassen gör och kan samt att dåliga hemförhållanden kan bero på samma orsak; orsaken är då känslan av att inte duga och kunna som andra föräldrar har kunnat och kan. Genom att ta till olika strategier får man då sitt mänskliga behov av att synas, få bekräftelse – strategierna ses, av andra i samhället, som dåliga hemförhållanden. 

Kostens och rörelsens betydelse för utveckling av läs- och skrivförmåga
Inte ett ord om att stimulering med hjälp av anpassad kost och rörelse har betydelse för utveckling av balansen mellan signalsubstanser och hormoner eller att dessa, i sig, kan påverka förmåga att känna in den egna rörelsen och den egna kroppen! Förmågan att känna in den egna rörelsen och därmed få ett motoriskt minne är A och O för att individen skall få möjlighet utveckla en automatisering av läs- och skrivrörelsen. Inte ett ord från forskarna om detta heller.

Individuellt anpassad kost och rörelse ger förutsättningar för utveckling av läs- och skrivförmåga
Så länge inte läkare, logopeder och andra terapeuter inser detta famlar många föräldrar och lärare i blindo och många gånger, allt för många gånger, anklagar de sig dessvärre själva för att vara orsak till problemet med att deras barn inte kan läsa och skriva! 

Information om kostens och rörelsens betydelse för positiv läs- och skrivutveckling måste till 
Så länge kunskaperna om den anpassade kostens och den anpassade rörelsens betydelse för en positivare utveckling av individens läs- och skrivförmåga tystas ned finns inte den optimala möjligheten för dessa barn och ungdomar att uppnå sitt mål, att kunna läsa och skriva som andra, tillgänglig. Den svenska sjukvården är, dessvärre, en god motståndare till att dessa kunskaper, denna beprövade erfarenhet, når ut till det svenska folket!

torsdag 17 november 2011

Schizofreni - en sjukdom som riskerar leda till döden OM inte kostens betydelse uppmärksammas

Överdödligheten bland personer med schizofreni har åttadubblats under de senaste åren... Utanförskapet är ett faktum om man drabbas av schizofreni - många läkare som arbetar med autism har god kännedom om att schizofreni kan bildas, sakta men säkert, av mjölkprodukter och brist på omega-3! Redan 1997 lyfte Dr Alexandra Richardsson fram dessa kunskaper på en läkarstämma i Stockholm - men än i dag ger man inte omega-3 som tillskott till personer som är deprimerade eller till personer som påvisar beteendeavvikelser som faller under diagnoskriterierna för schizofreni.

Autism är barns svar på schizofreni och möjligen påminner det om galna kosjukan
Jag skulle även vilja säga att autism är "barns svar på schizofreni" - båda svaren uppstår troligen av samma källa; proteinintolerans mot mjölk- och sojaprodukter - men även brist på omega-3 spelar en avgörande roll! I takt med att våra mjöl- och sojaprodukter har ökat under de senaste 50 åren har även dödligheten ökat bland de som får diagnosen schizofreni. Kan det ha ett samband?

Vilken psykiatriker eller psykolog, vilken läkemedels- alternativt livsmedelsindustri skulle vilja att sanningen, om vad proteinintolerans mot mjölk och soja kan ställa till med, kom upp i dagen!? Med största sannolikhet ingen! Men i grannlandet Norge vet troligen mer än tusen personer denna sanning, som finns förmedlad bland annat genom den hemsida som de använder sig av titt som tätt, hemsidan hör till den förening de är med i, Norsk Protein Intoleranse Forening!

Psykiatriprofessor Sten Levander skriver i Läkartidningen nr 25-2004 s. 2208:
”I Malmö har överdödligheten bland de schizofrena patienterna åttadubbats under de senaste 50 åren.” Tänk om han, liksom den övriga sjukvården, tog till sig kunskaperna om vad proteinintolerans mot mjölk- och sojaprodukter kan ställa till med! Tänk vad många individer som då skulle kunna få en förebyggande hälsovård och aldrig hamna innanför psykiatrins murar... murar som man riskerar att aldrig ta sig ut genom eftersom det är murar som besitter gamla kunskaper om orsaker till psykiska sjukdomstillstånd...

Självskadebeteenden genom att skära, dunka och svälta sig

Dagens artikel i Dagbladet får mig att reflektera;
Tänk om sjukvården bara visste, ville veta, att barn och unga med självskadebeteenden kan bli friskare nu med hjälp av den anpassade och dagliga kosten och rörelsen!
Vi som jobbar med dessa beteenden, dagligen, kan bara fråga oss OM sjukvården och läkemedelsindustrin samt de som myntat begreppen sjukdom runt dessa beteenden, således psykiatriker och psykologer, ens vill veta att den dagliga kosten och rörelsen kan ge bättre resultat än tvångsvård genom bland annat daglig bältning med sondmatning, genom att inte tillåta att de får röra på sig utan i stället få åka rullstol till och från sitt tum, till toa, ut på promenaden etc. - passivitet in absurdum i stället för aktivitet! Aktivitet kan syfta till att ge individen förståelse och insikt om kostens och rörelsens betydelse för det psykiska välbefinnandet samtidigt som lusten till livet återvänder!
Utanförskap genom självskadebeteenden
Jag förmodar att Sofia Åkerman och Thérèse Eriksson skrivit boken ”Slutstation rättspsyk” i syfte att förbättra vården. I stället för en avvikelserapport eller anmälan om barn far illa får de som ansvarar för en god vård denna bok i stället - och vi som jobbar inom vården, vi som inte vågar eller har kapacitet att skriva dessa rapporter/anmälningar, får vara tacksamma för att sanningen, trots allt kommer fram till slut - nästa gång kan det vara våra egna barn eller barnbarn som drabbas!!! Glöm inte att sanningen alltid kommer i kapp oss!

Kostens och rörelsens betydelse vid självskadebeteenden
Sorgligt nog lyfts aldrig vikten av kostens och rörelsens betydelse, för utveckling av avvikande beteenden (aggressivitet, självskadebeteende, ätstörningar) fram!

En kostomläggning i kombination med daglig rörelse kan göra mer nytta än vilka andra tvångsåtgärder som helst; enkelt och billigt men ack så hotfullt för läkemedels- och livsmedelsindustrin plus de psykologer och läkare som byggt upp en helt annan sida av detta mynt; under årtionden efter årtionden har de hävdat att det är en sjukdom som måste behandlas med hjälp av samtalet och medicinering samt, om patienten inte inser och förstår, så måste tvångsåtgärder till för att patienten inte skall kunna skada sig själv! I många av dessa fall kan man nog, dessvärre, fråga sig vem som är till fara för vem?

Många av dessa tjejer, som det oftast handlar om, har på något vis en känsla av att maten skadar dem men de måste få hjälp med att förstå varför och hur och sedan även få insikt om varför en kostomläggning kan få dem att må så mycket bättre - i takt med att lusten att skada sig själv försvinner så försvinner även känslan av att de inte vill äta alternativt bara vill vräka i sig mat!

Jag vågar slå vad om att 70-80% av de med självskadebeteenden blir friskare genom den anpassade och dagliga kosten och rörelsen!

måndag 30 maj 2011

Opinion - Ledare - helagotland.se - Skolan sviker grovt ADHD-barnen

Jag ser det inte som att det är skolan som sviker barn som får diagnoser som ADHD - jag ser det som att det är sjukvården som sviker barn som får diagnoser som ADHD och liknande på grund av de okunskaper som i dag finns, inom sjukvården, om kostens och kosttillskottens samt om de beteendeavvikelser som kan utvecklas genom störningar inom området känsel, ett område vars balans störs av gifter (opioida peptider, flamskyddsmedel, kvicksilver mm.) och brister (omega-3, vitaminer, mineraler, tarmbakterier mm.) samtidigt som individens psykiska mående påverkas negativt eftersom misslyckande efter misslyckande, som bland annat beror på utebliven kompensation av de dolda funktionshinder, störningar inom området känsel, som denna obalans i individens biokemi ställer till med. Klart är att denna obalans i individens biokemi kan balanseras upp med hjälp av anpassad kost, kosttillskott, kompensation och rörelseaktivitet.

På unicef.se kan du vara med och kämpa för varenda unge, eller sprid budskapet du också genom att blogga, twittra eller "facebooka" om barns rättigheter.

 Det är sjukvården, inte skolan, som skall bedöma och behandla samt förmedla information
Det är inte skolan som skall lära sig bedöma och behandla dessa barn - det är sjukvården som skall lära sig bedöma dessa barns dolda funktionshinder och deras speciella behov av bemötande i form av individuellt anpassad kompensation (hjälpmedel etc.) och stimulering (kost, kosttillskott och rörelse samt coachande samtal).

Detta speciella behov av bemötande är sjukvården, likt man i dag gör vid störningar inom området syn och hörsel, sedan skyldiga förmedla till de pedagoger och assistenter som arbetar runt barnet - naturligtvis skall föräldrar och barn få allt stöd de behöver genom sjukvården och den information mm. de har all rätt att få därifrån om vilka andra metoder som kan hjälpa dem vidare!

Opinion - Ledare - helagotland.se - Skolan sviker grovt ADHD-barnen

torsdag 26 maj 2011

Utanförskap kan förebyggas: Concerta och Ritalin endast effektivt i inledningsskedet

Få är de barn och unga som enbart går på Concerta, Ritalin eller liknande - allt för ofta måste man komplettera med andra mediciner eftersom barnet går in i sömnsvårigheter, nedsatt aptit, depression mm.Utanförskap kan förebyggas: Concerta endast effektivt i inledningsskedet

Concerta endast effektivt i inledningsskedet

Säga vad man säga vill om kostens betydelse - bensinen som vi går på är basen, basic, till vårt fysiska och psykiska mående! En livsstilsförändring är det enda som skulle kunna ge den här killen, och många andra tillsammans med honom, ett friskare liv.

En livsstilsförändring som innebär daglig anpassad kost, utan mjölk-, mjöl- och sojaprodukter med kosttillskott av omega-3, vitaminer och mineraler samt den dagliga och anpassade fritidsaktiviteten som ger rörelseaktivitet med motstånd!
Killen har en fotoblogg och gud vad jag skulle vilja coacha honom till möjligheterna att bli friskare!
Läs hans egna ord här; http://www.fotosidan.se/blogs/lindbergj/adhd.htm

lördag 30 april 2011

Kosten kan "bota" ADHD och liknande funktionshinder

Kosten kan orsaka opioida peptider som påverkar nervsystemet negativt och därmed orsakar symptom som kan benämnas med bl.a. neuropsykiatriska och psykiatriska diagnosnamn - även överkonsumtion av socker, glutamat och omega-3 fattig kost kan vara en av de bidragande orsakerna till dessa symptom

I tidningen Forskning och Framsteg kan vi återigen läsa om hur en reducerad kost ger barn och ungdomar med diagnosen ADHD möjligheterna till ett friskare liv - således en ökad livskvalitet genom kosten!

Intressant är att man i denna forskning "lyfter bort" de proteiner som kan "ligga och störa" på nervsystemet OM individen inte kan bryta ned dessa proteiner på "rätt sätt"! Proteinerna jag syftar till är de som finns i våra mjölk-, mjöl- och sojaprodukter. Detta nämns dock inte i artikeln.

Proteinintolerans har länge lyfts fram som en av de bakomliggande orsakerna till bland annat ADHD genom Norsk Protein Intoleranse Forening - där bland annat läkare som Dr Karl Reichelt , Dr Gunnar Brönstad och Dr Geir Flatabö ingår som starkt stöd till de kunskaper som föreningen lutar sig mot.

Genom dessa läkare har jag förstått att dessa proteiner blir till opioida peptider vilka har en morfinliknande effekt på nervsystemet - forskning och studier som stärker dessa teorier finns att hämta på Norsk Protein Intoleranse Forenings hemsida.

Hypotesen är att desto svårare individen har för att bryta ned dessa proteiner desto värre blir symptomen. Det "värsta scenariot" torde vara autism och schizofreni samt psykos - det "mildaste" torde vara koncentrations-, läs- och skrivsvårigheter, ADHD och liknande "enkla" besvär! Individens lidande samt samhällskostnaden för dessa "åkommor" är desto värre och är något vi borde ta i beaktande då vi undanhåller dessa barn och ungdomar möjligheterna att bli friskare genom en livsstilsförändring som kan nås genom bland annat den dagliga kosten och rörelseaktiviteten!

måndag 21 februari 2011

Hjärnkoll Var med i Hjärnkolls bloggsamarbete

Hoppet finns, för oss inom vården, som vill föra en öppnare debatt - en debatt om vikten av att även bedöma området känsel för att utreda individens speciella behov av kompensation och stimulering, där individens biokemiska förutsättningar påverkar känslighet för proteinintolerans, andra gifter och brister, vilket kan vara av avgörande betydelse för vilken form av över- eller underkänslighet individen har - om hur olika skador och biokemiska förändringar kan påverka utvecklingen av individens fysiska och psykiska beteenden, individens förmåga att delta i livets dagliga aktiviteter och relationer, genom;

Hjärnkoll Var med i Hjärnkolls bloggsamarbete

BRIS - dolda funktionshinder och barnens maktlöshet

Maktlösheten - isen ligger där den ligger och kylan har greppet om maktlösheten...

Välkommen till verkligheten och maktlösheten!
I dagens artikel om ökade antalet barn som kontaktar BRIS (se länk här nedan) kan vi konstatera att barnens maktlöshet har ökat och många är de barn som kommer i kontakt med myndigheter som känner att de inte blir tagna på allvar – återigen ett igenkännande från mig, som personal inom vården, när vi försöker nå fram med budskapet att vi inte utför en bra behandling, att vi får dåliga behandlingsresultat samtidigt som vi har en dålig uppföljning - utan feedback, till behandlande personal, kan det vara svårt förbättra behandlingsresultaten! Ingen tycks lyssna, varken till barnens psykiska ohälsa eller personalens försök till förändring, på allvar.

Hade våra kunder, barnen, blivit bättre/rätt behandlade hade de, med största sannolikhet, inte ökat, utan minskat i antal, under de år som gått.

Trots att vi personal, inom vården, är upplysta om vilka rättigheter och skyldigheter vi har gentemot barn och ungdomar, så vågar vi ändå inte lyfta luren, eller skriva ned en avvikelserapport, vända oss till en myndighet och berätta att vi, med största sannolikhet, kan göra bättre än så här (många av oss vågar prata om det, med varandra, men inte mer än så)... och OM vi någon gång tar tag i det, trots att vi då riskerar vårt jobb, vårt anseende på arbetsplatsen, eftersom vi kan anses vara illojala mot vår arbetsgivare, så har vi genom de försöken lärt oss en sak; trots all möda och allt besvär så hjälper det ändå inte. ”Belöningen” kommer i form av den milda, tystaste, bestraffningen, i form av viss utestängning från arbetsplatsen och du får, som anställd, snällt finna dig i en mindre lön än du är van vid, som en följd av att du ändå försökte.
Barnen och personalen är maktlösa - när skall herrar politiker börja lyssna!?
Personligen tror jag, dessvärre, att många av oss personal inom vården känner oss lika maktlösa som barnen... och jag befarar att det är så även inom skola och socialtjänst...

Vart tog betydelsen av Agenda 50 vägen, för alla barn och ungdomar som bär på dolda funktionshinder!? Möter vi inte dessa funktionshinder i tid bidrar vi till att bevara, och öka, barnets psykiska ohälsa!

http://www.expressen.se/nyheter/1.2331837/vissa-barn-bara-grater

torsdag 3 februari 2011

Utanförskap - Tillsammans blir vi starka!

Det finns olika sätt att kommunicera på - ett av dem förmedlas genom AKKA
För att ta sig fram inom samhället behöver många få lov kompensera
Eftersom jag också arbetar med tillgänglighet lägger jag in länken till journalisten Lars-Göran i min blogg http://www.livetrullarvidare.blogg.se , numera arbetar jag för barn och unga med dolda funktionshinder, barn och unga som, i stället för rullstol, behöver dator med ljudåtergivning, digitala böcker och fickminnen etc. för att ta sig fram inom läs- och skrivandets land!

Svårigheter ta sig fram inom läs- och skrivandets samt geografins och tidens land
Tidigare, när jag arbetade som arbetsterapeut inom habiliteringen, arbetade jag för framkomlighet för barn och unga med synliga funktionshinder, vilket också var en kamp, en kamp mot okunskap och oförstånd - förståndet verkade sitta i ekonomin, att vara rädd om den, oavsett hur sedan de unga mådde, som inte kunde ta sig in på skolan, i affären, på pizzerian etc. utan att be om hjälp! Minst lika dåligt (om inte än sämre, eftersom deras funktionshinder inte syns) mår de som inte kan ta sig fram inom läs- och skrivandets land... ofta har de även svårigheter med att rekognosera sig i geografins och tidens land, så behov av GPS och tidshjälpmedel är stort, men de får vänta OM de överhuvudtaget skall få någon som helst kompensation för sitt funktionshinder - i dag möter jag många, allt för ånga av dem, inom Barn- och Ungdomspsykiatrins väggar eftersom ingen har förstått sig på deras speciella behov, de tolkas bara som "annorlunda" med avvikande beteenden!

En annan kvinna, som arbetar likt Lars-Göran, är Veronica, på http://www.vhassistans.se - det är en härlig kvinna som står för mycket av det som Lars-Göran skriver om!

Tillsammans blir vi starka!

onsdag 2 februari 2011

Placeras felaktigt i särskola pga svåra läs- och skrivsvårigheter

Så länge läs- och skrivsvårigheter klassificeras som en psykiatrisk diagnos kommer, dessvärre, det att hända igen, och igen, och igen! Jag menar att läs- och skrivsvårigheter - efter en sensomotorisk bedömning, som ligger till grund för speciellt behov av bemötande - kan kompenseras och stimuleras till en positivare utveckling inom loppet av några månader. Det skall vara lika självklart som att få glasögon eller hörapparat - och definitivt inte orsaka en placering i särskolan! OM den nedsatta förmågan att läsa och skriva förorsakas av en syn- eller hörselstörning så sätter man i dag in snabb hjälp - lika snabbt kan man sätta in hjälpen OM svårigheterna förorskas av en störning inom området känsel!

Dessvärre utesluter man området känsel när man bedömer läs- och skrivsvårigheter och barnets speciella behov av att kompensera lyfts då ej fram i ljuset - i stället får de traggla och träna utan de kompensatoriska hjälpmedel som i dag finns! HUR skulle det se ut om ett barn med störningar inom området syn och hörsel fick traggla och träna utan sina kompensatoriska hjälpmedel? HUR snabbt skulle dom då lära sig att läsa och skriva? Det finns forskning inom området läs- och skrivsvårigheter samt vad som händer när de fär kompensera sitt funktionshinder - norrmannen Arne Tragetorn har visat att när dessa barn, oftast pojkar, får kompensera sitt funktionshinder lär de sig läsa inom loppet av några månader!

Förmågan att tala och läsa utvecklas bland annat med hjälp av förmåga att känna in stimuli via den egna rörelsen och stimuli via balanssinnet. Förmågan att skriva utvecklas bland annat med hjälp av förmågan att känna in stimuli via den egna rörelsen och stimuli via balanssinnet. Störningar inom området känsel, human haptisk perception (berörings-, balans- samt led- och muskelsinnet), kan leda till nedsatt förmåga att automatisera tal-, läs- och/eller skrivrörelsen - störningar inom dessa områden bör ses som lika dolda funktionshinder som störningar inom området syn och hörsel, och skall, så snart det är möjligt, helst redan på förskolenivå, erbjudas olika former av individuellt anpassade kompensatoriska hjälpmedel, jämförbara med glasögon, linser, hörapparat, hörslinga etc.

Kompensation och stimulering
Kompensation av funktionshindret kan vara färdiga bokstäver och färdigt ljud i form av individuellt anpassad dator med ljudåtergivning via headset, fickminne/telefonminne/diktafon, digitala böcker etc.
Stimulering kan ske genom anpassad kost och kosttillskott (exempelvis Omega 3) samt individuellt anpassade lek- och fritidsaktiviteter etc.

Det skall ALDRIG behöva bli som det blev för den här killen (följ länken), som hamnade i utanförskap på grund av en felaktig bedömning;


http://www.expressen.se/nyheter/1.2312774/petter-placerades-felaktigt-i-sarskola

måndag 24 januari 2011

Autism - utanför gruppen på grund av vaccination som stört epegenetiken?

Mångfald ger helhet - helhet ger mångfald i bemötandet!
Du kan läsa mer om autism och vaccinationer samt ADHD, Strattera och Concerta på mina andra bloggar med datum 24 januari 2011 och rubrik Autism, vaccinationer, ADHD, Strattera, Concerta och forskningsfusk - där ger jag Dig några länkar, som Du kan gå in och läsa mer på samt drar i gång ett upprop om en världsomspännande grupp med syfte att samla in berättelser, "case", från föräldrar till barn som fått autism, och liknande symptom, i samband med sina vaccinationer.